22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 65700 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): 71760

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 65700 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): 71760

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 65700 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): 71760

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 65700 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): 71760

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66300 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): 72330

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 65700 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): 71760

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 65700 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): 71760

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 65850 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): 71820