22 క్యారెట్స్ (10 గ్రాం): రూ.67000 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రాం): రూ.73090

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రాం): రూ.67000 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రాం): రూ.73090

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రాం): రూ.67000 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రాం): రూ.73090

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రాం): రూ.67000 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రాం): రూ.73090

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రాం): రూ.67600 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రాం): రూ.73750

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రాం): రూ.67000 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రాం): రూ.73090

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రాం): రూ.67000 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రాం): రూ.73090

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రాం): రూ.67150 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రాం): రూ.73240