22 క్యారెట్స్ (10గ్రా): రూ. 67450 & 24 క్యారెట్స్ (10గ్రా): రూ. 73580

22 క్యారెట్స్ (10గ్రా): రూ. 67450 & 24 క్యారెట్స్ (10గ్రా): రూ. 73580

22 క్యారెట్స్ (10గ్రా): రూ. 67450 & 24 క్యారెట్స్ (10గ్రా): రూ. 73580

22 క్యారెట్స్ (10గ్రా): రూ. 67450 & 24 క్యారెట్స్ (10గ్రా): రూ. 73580

22 క్యారెట్స్ (10గ్రా): రూ. 68000 & 24 క్యారెట్స్ (10గ్రా): రూ. 74180

22 క్యారెట్స్ (10గ్రా): రూ. 67450 & 24 క్యారెట్స్ (10గ్రా): రూ. 73580

22 క్యారెట్స్ (10గ్రా): రూ. 67450 & 24 క్యారెట్స్ (10గ్రా): రూ. 73580

22 క్యారెట్స్ (10గ్రా): రూ. 67600 & 24 క్యారెట్స్ (10గ్రా): రూ. 73580